Test

Olete oodatud!

Hoolekogu

Koolieelse lasteasutuse seadus § 24:
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja. Lisaks neile nimetab valla-või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele.

Direktor esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

 

Meie lasteaia hoolekogu koosseis 2018/2019 õppeaastal:

Kadily Valgiste - lapsevanem
Pille Hannok - lapsevanem
Tiina Raba- õpetajate esindaja
Ervin Tamberg - omavalitsuse esindaja

 

HOOLEKOGU  KOKKUSAAMISED:

1. kord - 05.11.2018 kell 17.30

2.kord- 04.06.2019 kell 17.30