Test

Olete oodatud!

Meie kodukord

Kuidas muuta lasteaiaga kohanemine lihtsamaks?
Lasteaeda minek on lapse elus murranguline sündmus. Vanemad on lapse jaoks olulised ja neist pikemaks ajaks eemaldumine suur muutus.


Selleks, et laps hästi kohaneks on vajalik kodu ja lasteaia tihe koostöö, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.


Vanemate positiivne hoiak lasteaia suhtes on samuti tähtis, kuna laps tajub vanemate hoiakuid ja kujundab sageli enda suhtumise nende põhjal.


Lapsel on kergem, kui tema kodune päevakava aegsasti lasteaiarežiimiga kohandada.
Alguses on soovitav tulla koos lapsega õpetajate ja lasteaiaga tutvuma, rääkida, mida lasteaias tehakse, viibida lasteaia õuealal.


Kui lapsel on kodus mingid kindlad rituaalid, mis lastaeda ülekantuna aitaksid turvatunnet tekitada, tuleks sellest õpetajatele rääkida.


Soovitav on alguses olla lasteaias lühemat aega ja päeva järk – järgult pikendada.


Lapsel on turvalisem, kui talle antakse kodust kaasa kaisumänguasi jne.


Lasteaiast koju jõudes tuleks varuda aega muljete jagamiseks ja ka murede ärakuulamiseks, lihtsalt omavahel olemiseks.
Mida väiksem on laps, seda enam vajab ta ka füüsilist lähedust – kallistage ja hoidke teda süles.


Ka vanemad vajavad toetust – jagage oma muresid ja kogemusi õpetajatega.


Kui kohanemisperiood on sujuv, väheneb ka haigestumise võimalus.


Esmakordsel lasteaeda tulekul kirjutab lapsevanem sooviavalduse ja hiljem täidab lasteaiakoha kasutamise lepingu. Vajalik on ka perearsti tõendi, kus on kirjas, et laps on terve ja võib tulla lasteaeda.


Palume, et Te:
Tooksite lapse lasteaeda hiljemalt 8.30
Lapse puuduma jäämisel teavitaksite lasteaeda eelmise päeva õhtul või sama päeva hommikul hiljemalt kell 8.00.
Annaksite lapse rühmaõpetajale üle mängutoa uksel, siis kui laps on riidest lahti võetud.
Tuleksite lapsele õigeaegselt järele – vähemalt 15 minutit enne rühma tööpäeva
lõppu, siis jääb aega rahulikult riietuda.
Ei tooks lasteaeda haiget last!
Kui laps on tulnud lasteaeda, siis on ta tervislik seisund selline, et ta tohib viibida koos kaaslastega ka õues.
Lapse haigestumisel informeeriksite lasteaeda ja peale nakkushaiguse põdemist esitaksite arstitõendi.
Võtaksite võimalusel alati osa laste pidudest ja muudest lasteaia poolt korraldatud üritustest.
Peo ajal ei laseks väiksematel õdedel, vendadel segada laste esinemist.
Tasuksite õigeaegselt lasteaia maksud.
Õppevahendite- ja kohatasu kuus on 25 eurot.

Jälgiksite, et lapsel oleks kapis piisavalt varuriideid, kamm ja taskurätikud.
Ilusat lasteaiaaega!

 MÕISAKÜLA LASTEAIA_kodukord2019